Sociaal, medisch en onderwijs domein

Sociaal Domein

Binnen het Sociaal Domein is veel veranderd op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. Nog steeds verandert er de komende jaren veel. Dit vraagt niet alleen om een vernieuwende manier van werken voor én door medewerkers, maar ook om een intensieve samenwerking tussen (keten)partners en partijen. Dit heeft invloed op de organisatie-inrichting en cultuur. Onze adviseurs van WWZ Haaglanden helpen graag om deze transformatie en de bijbehorende veranderingen op de juiste manier te ontwikkelen en uit te voeren in uw gemeente.

Werk aan de winkel
De transformatie in het Sociaal Domein vraagt om aanpassingen op beleidsniveau, innovatie en experimenteren. Daarvoor is goede communicatie noodzakelijk zodat implementatie en het borgen van kwaliteit mogelijk zijn. De vraag is hoe uw gemeente dit het beste kan realiseren.

Wat kan WWZ Haaglanden voor u betekenen binnen het sociaal domein?
Wat ons betreft kunnen we samen met gemeente de transformatie tot stand brengen door met draagkracht van alle betrokkenen (keten)partners en partijen samenwerking tot stand te brengen. WWZ Haaglanden werkt hierbij oplossingsgericht. We maken verbinding met ketenpartners zoals, zorgaanbieders, zorgkantoren, en cliëntvertegenwoordigers. Daarnaast leggen we verbindingen tussen verschillende partijen en beleidsterreinen binnen de gemeente zelf.

Medisch Domein

Binnen het domein cure en care is er sinds 2015 een grote transitie gaande betreffende het beleid en wet en regelgeving. Dit heeft grote gevolgen voor de sector cure en care.

Beleidsmatige uitgangspunten zijn hierbij:
Mensen blijven vaker en langer thuis wonen en krijgen daar de zorg die zij nodig hebben. Ook intensieve zorg gebeurt in toenemende mate thuis. Voor ondersteuning aan huis zijn de gemeenten verantwoordelijk. Medische zorg en persoonlijke verzorging vallen onder de zorgverzekeringswet (Zvw). Voor de meest kwetsbare mensen, die 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben, is opname in een instelling geregeld door de Wet langdurige zorg (Wlz). Het beleid is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. Uitgangspunt is de cliënt, samen met zijn sociaal netwerk. Ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zvw en/of de Wlz zijn een aanvulling hierop indien dit noodzakelijk is.

Werk aan de Winkel
Zorgaanbieders in de eerst en tweede lijn staan nog steeds voor een grote uitdagen om al deze veranderingen in korte tijd door te voeren in hun organisatie. Aanpassingen dienen te gebeuren op het gebied van kwaliteit , beleid, financieel , bedrijfsvoering en cultuur.

Wat kan WWZ betekenen binnen het medisch domein
Hoe zetten we samen in op (toekomstige) veranderingen? Wat is daarbij de juiste visie en hoe leggen we de juiste verbindingen?

Wat ons betreft gebeurt dat met draagkracht van alle betrokkenen en door meer en betere samenwerking tussen partijen. WWZ Haaglanden werkt hierbij oplossingsgericht. We maken verbinding met financiers; zorgkantoren, verzekeraars en gemeentes. Daarnaast leggen we verbindingen tussen verschillende partijen en beleidsterreinen.

Onderwijs domein

Binnen het onderwijs domein is er de afgelopen jaren veel veranderd met de komst van passend onderwijs in 2015. Dit vraagt een nog intensiever samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Onze adviseurs van WWZ Haaglanden kennen de weg binnen jeugdhulp- en onderwijsland, kunnen meedenken en helpen graag om deze transformatie door te ontwikkelen.

Werk aan de winkel
Deze samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp vraagt om innovatie en experimenteren over de muren van de terreinen heen. Dit kan zowel vanuit de onderwijs instelling als vanuit de gemeente worden opgepakt.

Wat kan WWZ Haaglanden voor u betekenen binnen het onderwijsdomein?
Hoe richten we de zorgbehoefte aan leerlingen nog beter in, wat is daarin de visie en hoe leggen we de beste verbindingen met de jeugdhulp? En hoe richten we die processen zo optimaal mogelijk in?

Wat ons betreft kunnen we samen met samenwerkingsverbanden de transformatie verder brengen door met draagkracht van alle betrokkenen (keten)partners en partijen samenwerking tot stand te brengen. WWZ Haaglanden werkt hierbij innovatief en oplossingsgericht. We maken verbinding met ketenpartners zoals, gemeente, toegangspartijen en interne jeugdhulp professionals (Zoals Intern begeleiding en schoolmaatschappelijk werk).

Zowel het Sociaal Domein als het Medisch Domein zijn nodig voor betere zorg.

“De dames van WWZ zijn in hun werk zeer doortastend, met oog voor een efficiënt proces.”

Bestuurslid / huisarts, Azalea Groep

“We kregen een verrijkte offerte met adviezen voor doeltreffende ondersteuning van de WWZ adviseurs.”

Directeur VVT, Pieter van Foreest

“WWZ heeft voor ons onderzoek gedaan naar de keten complexe wondzorg binnen Zoetermeer…”

Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer

“WWZ Haaglanden kenmerkt zich door een hands on aanpak en inhoudelijke kennis van processen.”

Directeur VVT, Vierstroom

“Prettig, constructief en informatief. Die woorden kenmerken de werkwijze van WWZ Haaglanden.”

Lid Raad van Toezicht, Elzha Huisartsengroep

“De adviseuse van WWZ voorzag ons precies van het maatwerk dat we op dat moment nodig hadden. Resultaatgericht en met oog voor de menselijke kant van het werk van de verpleegkundigen.”

Voorzitter RVT, Plicare

“De crisismanager van WWZ maakte een analyse van de problemen en creëerde rust binnen de teams.”

Directeur, ZorgBrug

“Inspirerend, enthousiasmerend en verbindend. Deze termen zijn van toepassing op de werkwijze van WWZ.”

Beleidsadviseur Beschermd Wonen, Gemeente Den Haag

“De werkwijze was prettig en professioneel. Met humor werd dit complexe proces aangepakt en werden er enorme slagen gemaakt.”

Programmamanager Transitie, Gemeente Den Haag

“De opdracht is met een grote mate van zelfstandigheid uitgevoerd. Dat scheelde ons veel werk.”

Opgavemanager Sociaal Domein, Gemeente Rijswijk